Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky Taneční školy DanceExpert

 

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou

Taneční škola DanceExpert, IČ: 66037778, se sídlem Chalupkova 1366/3, Praha 4 – Chodov, 149 00

 1. Základní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance a etikety v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných dodavatelem mezi klientem a dodavatelem.

1.2

Klientem dodavatele je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s dodavatelem smlouvu některým z následujících způsobů:

 1. Odevzdáním papírové přihlášky do tanečního kurzu

 2. Odesláním elektronické přihlášky na www.danceexpert.cz 

 3. Zakoupením vstupenky na kteroukoli společenskou akci pořádanou dodavatelem

Klientem se stává i osoba, která k uzavření smlouvy některým z výše uvedených způsobů zmocnila jinou osobu (např. taneční partner v kurzech pro páry).

Uzavřením smlouvy jedním z výše uvedených způsobů klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

V případě, že klient dodavatele není plně svéprávný činí za něj právní jednání, ke kterému není s ohledem na jeho povahu způsobilý klient sám, jeho zákonný zástupce, nebo opatrovník.

1.3

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 1. Kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný dodavatelem v předem stanovených termínech a prostorech

 2. Lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu

 3. Účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do kurzu způsobem uvedeným v odstavci 1.2 a), b) těchto Obchodních podmínek a zároveň uhradil kurzovné v náležité výši

 4. Návštěvníkem klient, který zakoupil vstupenku na kteroukoli ze společenských akcí pořádanou dodavatelem.

 5. Akcí jednorázová společenská událost jako prodloužená lekce tanečního kurzu, ples, tančírna, apod.

 6. Vstupenkou doklad potvrzující právo klienta navštívit konkrétní akci

 7. Zahájením kurzu první vyučovací lekce kurzu uvedená v rozpisu lekcí

 

1.4

Smlouva je mezi dodavatelem a klientem uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím polední lekce příslušného kurzu, příp.  skončení příslušné společenské akce.

 

1.5

S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi dodavatelem a klientem má povahu smlouvy ustanovení §1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem, nebo mimo obchodní prostory.

 

1.6

Dodavatel ukládá a uchovává uzavřené smlouvy a přihlášky po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, příp. společenské akce, pokud právní předpisy nestanovují povinnost uchovávat je po dobu delší. Dodavatel umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřel, požádá-li o to klient.

 

1.7

Dodavatel není ve vztahu klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

1.8

Pro poskytování služeb dodavatele neplatí žádná omezení, mimo těch, která vyplývají z těchto obchodních podmínek.

 

1.9

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi dodavatelem a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 

2. Termíny a místa konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování lekcí

2.1

Termíny kurzů dodavatele jsou zveřejňovány na webových stránkách www.danceexpert.cz

 

2.2

Termíny a informace o konání akcí pořádaných dodavatelem jsou zveřejňovány na webových stránkách www.danceexpert.cz a jsou také viditelně vyznačeny na předních stranách pozvánek a vstupenek na tyto akce.

 

2.3

Dodavatel je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání celého kurzu, jednotlivé lekce, či akce. 

Tuto změnu je dodavatel povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Dodavatel tak učiní prostřednictvím emailu, či tel. čísla uvedeného v přihlášce. Není-li klient plně svéprávný obdrží tuto zprávu také jeho zákonný zástupce, či opatrovník.

 

2.4

Neúčast klienta na lekci, či akci nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany dodavatele

 

2.5

Na lekcích pro mládež je lektory a asistenty tanečního kurzu pečlivě vedena docházka. Dodavatel si vyhrazuje právo informovat o opakované neúčasti klienta jeho zákonné zástupce nebo opatrovníky.

 

2.6

Koná-li se kurz v paralelních termínech, může dodavatel nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou se účastník nemohl dostavit. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu automatický nárok, dodavatel může počet poskytnutých míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dle jiných provozních důvodů


 

3. Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů

 

3.1

Na lekcích, či akcích pořádaných dodavatelem mohou být pořizovány výhradně ze strany dodavatele fotografie, či audiovizuální záznamy – především videa.

 

3.2

Klient uzavřením smlouvy specifikované v 1.2 těchto obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách dodavatele, na sociálních sítích, nebo mohou být použity na jiných propagačních materiálech dodavatele.

 

3.3

Za pořizování a užívání takovýchto fotografií a audiovizuálních nenáleží klientovi žádná odměna ani jiná náhrada.

 

3.4

Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí dodavatele jiným než oficiálním fotografem, či kameramanem dodavatele je povoleno pouze s výslovným souhlasem tanečních mistrů a lektorů.

 

3.5

Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je přísně zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z akce, či lekce bez náhrady vykázán.

 

4. Platební a stornovací podmínky

 

4.1

Aktuální ceny jednotlivých kurzů a vstupenek na společenské akce jsou uvedeny na internetových stránkách dodavatele www.danceexpert.cz .Ceny kurzů a vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

 

4.2

Zápisné do vybraného kurzu je třeba uhradit do druhé lekce kurzu. Při nezaplacení zápisného do data splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od přihlášky a přihlášku klienta zrušit a místo kurzu nabídnout jiným zájemcům.

 

4.3

Dodavatel přijímá platby převodem na bankovní účet dodavatele, ve výjimečných případech přijímá dodavatel platby i v hotovosti.

 

4.4

Přihlášku do kurzu je možné před uplynutím doby splatnosti kurzovného (2. lekce tanečních kurzů) stornovat a to písemně, či telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách dodavatele.

 

4.5

 Při zrušení přihlášky ze závažných důvodů (např. zranění) není účtován žádný storno poplatek.

 

4.6

Pokud se do kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu, je dodavatel oprávněn kurz ještě před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je pro každý kurz individuální a řídí se interními předpisy dodavatele. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se dodavatel vrátit kurzovné v plné výši bankovním převodem, a to bez zbytečného odkladu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout maximální součinnost.

 

4.7

Cena za vstupenku na společenskou akci pořádanou dodavatelem je splatná okamžikem jejího zakoupení, a to výhradně v hotovosti. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenku není možné vyměnit.

 

5. Předepsané oblečení na lekce a akce, přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 

5.1

Taneční kurzy a akce pořádané dodavatelem jsou akce společenské. Klient je povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz, lekci či akci vyžadováno. Předepsané oblečení pro daný kurz je uvedeno na webových stránkách dodavatele www.danceexpert.cz a klient je s ním také podrobně seznámen na úvodní lekci tanečního kurzu. Předepsané oblečení na společenské akce je specifikováno vždy na vstupence na danou akci a dále také na internetových stránkách dodavatele.

 

5.2

Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá TŠ DanceExpert své kurzy či akce, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.

 

5.3

Nedodržení předepsaného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na lekci či akci ze strany dodavatele nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce či akce.

 

5.4

Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci pořádanou dodavatelem, nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.